การวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0

การวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอังกฤษ