โครงการสหกิจศึกษา
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์