นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางบริหารธุรกิจ
%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ