นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ