1. Home
  2. Docs
  3. แบบฝึกทักษะกีตาร์บลูแกรสส์ตามแนวคิดสมรรถนะ

แบบฝึกทักษะกีตาร์บลูแกรสส์ตามแนวคิดสมรรถนะ

แบบฝึกทักษะกีตาร์บลูแกรสส์ตามแนวคิดสมรรถนะ

  คำนำ                              

       แบบฝึกทักษะกีตาร์บลูแกรสส์ตามแนวคิดสมรรถนะ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “การพัฒนาแบบฝึกทักษะกีตาร์บลูแกรสส์ ตามแนวคิดสมรรถนะ ในรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติทางกีตาร์บลูแกรสส์ ของนักศึกษา เอกวิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 1 ให้มีศักยภาพทางดนตรีที่สูงขึ้นเป็นไปตามแนวคิดสมรรถนะ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะกีตาร์          บลูแกรสส์ตามแนวคิดสมรรถนะเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หรือนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาในงานวิจัยครั้งต่อไป

ดร.รพีพล หล้าวงษา

2024