1. Home
  2. Docs
  3. ภาพรวมระบบฐานข้อมูล

ภาพรวมระบบฐานข้อมูล

ภาพรวมระบบฐานข้อมูล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในงานหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นข้อมูลและสารสนเทศถือว่ามีความสำคัญ การนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาใช้จะทำให้สามารถผลิตสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในหลายวัตถุประสงค์ในองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศสามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อเมื่อมีความถูกต้อง แม่นยา และมีใช้เสมอเมื่อต้องการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวองค์กรจะต้องจัดสรรและบริหารข้อมูลของตน ดังนั้นระบบฐานข้อมูลจึงเป็นเทคนิคมาตรฐานสำหรับการจัดการและบริหารสารสนเทศอย่างมีโครงสร้าง

ไฟล์แนบ