1. Home
  2. Docs
  3. การวิจัยในชั้นเรียน 1

การวิจัยในชั้นเรียน 1

การวิจัยในชั้นเรียน 1

You are currently viewing a revision titled "การวิจัยในชั้นเรียน 1", saved on 12 กันยายน 2019 at 17:21 by สุชาติ หอมจันทร์
ชื่อ
การวิจัยในชั้นเรียน 1
เนื้อหา
ความหมายของการวิจัย วรรณี  แกมเกตุ (2551 : 18) ได้ให้ความหมายของการวิจัยไว้ว่า การวิจัยคือกระบวนการในการแสวงหาความรู้ความจริงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการที่มีระบบ มีเหตุมีผล และมีความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงยอมรับและเชื่อถือในข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยมากกว่าข้อมูลข่าวสารที่เล่าลือกันทั่วๆ ไป สมบัติ  ท้ายเรือคำ (2555 : 3) ได้ให้ความหมายขอการวิจัยไว้ว่า เป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยอาศัยความจริงเชิงตรรกะ (Logical)  หรือความจริงเชิงประจักษ์ (Empirical) รวมถึง การประยุกต์ใช้วิธีการของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับว่าจะทำให้ได้ความจริง เพื่อตอบปัญหา ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก  สรุปได้ว่า การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการค้นหาความจริงอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และความรู้ที่พบนั้นจะนำสู่      การปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เกริ่นนำ


Old New Date Created Author Actions
12 กันยายน 2019 at 10:21 สุชาติ หอมจันทร์