ฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าฟังผ่าน Zoom ได้ที่ https://forms.gle/uPDfqNeg2KRp7DbCA
หรือ รับชมผ่าน Facebook Thai GE Network: https://www.facebook.com/GENetworkThailand

ความคิดเห็น