ขอเชิญหัวหน้าสาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุม (ออนไลน์) เรื่อง การเตรียมและจัดส่งข้อมูลการฝึกงานหรือสหกิจ ในเวลา 14.00 น  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ความคิดเห็น