ผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 เม.ย. 67 จัดโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ความคิดเห็น