วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางศึกษาศาสตร์ ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ความคิดเห็น