โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

ความคิดเห็น