วันที่ 27 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ชั้น 15) อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น