1. เข้าอบรมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ในการงานวิจัย และพัฒนางานวิจัย

ความคิดเห็น