การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 1/2567

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สระบัว หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงาน ,ทีมงานหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน

รวมทั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ได้ร่วมกันประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อพกพร่อง

และพัฒนาการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ให้ดียิ่งขึ้น

ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการและนโยบายในการประหยัดพลังงานประจำปี 2566

และการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2566 อีกด้วย

ความคิดเห็น