15 มีนาคม 2567 นิเทศติดตามการนำนวัตกรรมไปใช้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based) และระบบพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนา(Coaching and Mentoring) ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย และโรงเรียนบ้านสำราญ สพป.บร.3

ความคิดเห็น