15 มีนาคม 2567 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง…การสร้างเพจ Facebook … ในโครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ … บรรยากาศอบรมอบอุ่นผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจมากๆ …วันนี้สร้างเพจสำเร็จพร้อมทั้งได้แนวทางในการเคลื่อนเพจให้น่าสนใจและเพิ่มผู้ติดตาม … สู้ๆนะคะทุกท่าน … ขอบคุณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ที่ให้กียรติเป็นวิทยากร และจัดโครงการดีๆเพื่อพัฒนาเกษตรกรค่ะ

ความคิดเห็น