อบรม เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น