เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณพัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกระผมเป็นผู้คุมทีมดารแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพเกษตร นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการขยายพันธุ์พืช (ติดตาแบบตัวที)

ความคิดเห็น