เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาในพงศาวดารกัมพูชาฉบับเอกสารตัวเขียน”

จาก รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มาบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาในพงศาวดารกัมพูชาฉบับเอกสารตัวเขียน” ในรายวิชา 335 621 สัมมนาจารึกสมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์ ของ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ห้อง บค.413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 09.00-12.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความคิดเห็น