เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2567  ได้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความคิดเห็น