เข้าร่วมกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่นด้วยการฉายรังสี” เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารฉายรังสี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น และยังมีผู้ประกอบการที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ความคิดเห็น