วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ความคิดเห็น