ขอขอบคุณ วัดป่าพิมลมังคลาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การเสวนาธรรมเรื่อง “AI กับ ศีลธรรมยุค 5G” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายมุมมอง ซึ่งมีพระศรีธรรมาภรณ์ (บุญทัน รตนวัณโณ ป.ธ.9) พระครูมงคลรัตนวิเทศ (อรรถชัย รนตชีโว ป.ธ.5) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผอ.บุญจันทร์ บัวหุ่ง ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และอาจารย์พิชิต วันดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น