ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น