วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรายงานการฝีกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566

ความคิดเห็น