วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share สมรรถนะนักศึกษาครู ในรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์

ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น