สัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องYouth Forum on Innovative Geospatial Information Applications  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ This Forum will build the capacity of young professionals and other stakeholders to engage in the development and application of geospatial technologies for sustainable development in the Asia-Pacific region.

วันที่ 30 มกราคม 2567 แบบออนไลน์ ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความคิดเห็น