26 มกราคม 2567 เป็นวิทยากรโครงการรูปแบบการพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based) และระบบพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนา(Coaching and Mentoring) ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น