วันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 เป็นวิทยากรโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning โดยใช้เว็บไซต์ Nearpod ร่วมกับโปรแกรม Flip สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น