11-12 มกราคม 2567 นิเทศนักศึกษาฝึกเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจริง ขอบคุณคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา

ความคิดเห็น