ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
10 มกราคม 2567

ความคิดเห็น