เข้าร่วมกิจกรรมเดือนเกิด
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุศงฆ์ ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต
เวลา 10.10 น. เลี้ยงอาหารกดางวัน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น