โครงการ“สานพลังเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 38 สถาบัน”
วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 8.30 น. ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมปฏิคมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 สถาบัน ที่เข้าร่วมประชุม โครงการ“สานพลังเครือข่ายเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย 38 สถาบัน” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น