เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถดิจิทัล หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อยอดการพัฒนาอาชีพ

วันที่ 31 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น