เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เช้าร่วมอบรมการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง มีการชี้แจง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อพัฒนางานวิทยะฐาน ตำแหน่งครู ณห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น