ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2567 นำทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลของโครงการวิจัย “นวัตกรรมการยกระดับกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” ของตำบลยายแย้มวัฒนาและตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น