เข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผลงานอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความคิดเห็น