กรรมการสอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดนตรีศึกษา

กรรมการสอบข้อเขียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
กรรมการสอบข้อเขียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (คณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สอบสัมภาษณเ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ความคิดเห็น