โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์”

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์”

โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์”
โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์”
โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์”

ความคิดเห็น