เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ได้เข้าอบรม โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์”
ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดําเนินโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มี ความรู้ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างเชื่อมโยงกัน ให้ต่อยุคการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร (อาคาร ๑๙ ชั้น ๒) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  


√ภาพข่าว : ลาภกร วัฒนสุข

ความคิดเห็น