26 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มี ความรู้ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างเชื่อมโยงกัน ให้ต่อยุคการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๑ อาคารสิริวิชญากร (อาคาร ๑๙ ชั้น ๒) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น