จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น