19 พฤศจิกายน 2566  ร่วมกิจกรรม เวทีอภิปรายสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานระยะต้นน้ำ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์พื้นที่ในความดูแลของคณะวิทยาการจัดการ ที่ห้องประชุมสหวิทยาการการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น