ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกระสังพิทยาคม ในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ความคิดเห็น