การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า 5 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา

การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา
การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา
การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา
การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา
การสอบปลายภาค recital วิชาปฏิบัติกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ควบคุมรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ดร.รพีพล หล้าวงษา

ความคิดเห็น