โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566  ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

ความคิดเห็น