เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ โดย อาจารย์กนิษฐา จอดนอก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์รณชิต สมรรถนะกุล ผู้รับผิดชอบโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีวิทยากรมืออาชีพ คือ อาจารย์เพิ่มพูล บุญมี อาจารย์สุมาลา สว่างจิต นายจักกริช สนิทพจน์ และมีนางสาวกรรณิการ์ แบ่งรัมย์ เป็นจิตอาสาถ่ายรูปของโครงการในครั้งนี้ จัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมบริการวิชาการ และการเสริมสร้างประสบการณ์ดี ๆ แก่นักศึกษาและประชาชน

ความคิดเห็น