25 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น