เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ข้าพเจ้าได้เข้ากลุ่มย่อยรายวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 อาจารย์ผู้สอนต้องเสียสละเวลาช่วงปิดเทอมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งการฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด และสัมมนาได้ นักศึกษากลุ่มของข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการเรียนมาก เข้ากลุ่มตรงเวลา สืบค้นตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และที่รู้สึกปลื้มกับกลุ่มนี้มาก ๆ คือ สืบค้นวิจัยและงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 เล่ม และแปลภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง ขอบใจที่ทุ่มเท เราจะเดิน และเติบโตไปด้วยกันนะคะ

ความคิดเห็น